head-banhardsumlan207
วันที่ 24 ตุลาคม 2021 7:50 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207
หน้าหลัก » นานาสาระ » การบัญชี นโยบายการบัญชีและการประสานความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

การบัญชี นโยบายการบัญชีและการประสานความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

อัพเดทวันที่ 13 ตุลาคม 2021

การบัญชี

การบัญชี หลักการเลือกนโยบายการบัญชีขององค์กร จากด้านบนจะเห็นได้ว่า การเลือกนโยบายการบัญชีขององค์กรไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นมาตรการที่สำคัญสำหรับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการจัดการกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการประสานความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ มีการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยองค์กรต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองคุณภาพของข้อมูลการบัญชี มีการส่งเสริมการพัฒนาที่ดีขององค์กร ดังนั้นเมื่อบริษัทเลือกนโยบายการบัญชี ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงทุกด้านด้วย ดังนั้นบริษัทต่างๆ ควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้พร้อมๆ กันเมื่อเลือกนโยบายการบัญชี

การรวมกันของความถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้อง การเลือกนโยบายการบัญชีขององค์กร ควรเป็นไปตามการเลือกหลักการบัญชีทางเลือก และวิธีการปฏิบัติเฉพาะที่กำหนดโดยมาตรฐานและระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีที่ให้มานั้นเปรียบเทียบได้จริงและเชื่อถือได้

มิฉะนั้นจะผิดกฎหมายและควรมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อนโยบายการบัญชีที่จะเลือกไม่สอดคล้องกับระเบียบภาษีอากรของประเทศนโยบายการบัญชีควรคงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระและความมั่นคงที่สัมพันธ์กัน ควรปฏิบัติตามกฎหมายโดยกำเนิดของการบัญชีเอง ไม่ควรผูกพันกับบทบัญญัติและการเปลี่ยนแปลงภาษีอากรของประเทศ รวมถึงกฎระเบียบและนโยบาย

นโยบายการบัญชีที่องค์กรเลือกจะต้องสอดคล้องและสอดคล้องกัน ในแต่ละช่วงเวลาก่อนและหลัง เพราะจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความประสงค์ เมื่อเข้าใจและนำหลักการของความสอดคล้องไปปฏิบัติแล้ว เราไม่สามารถเข้าใจกลไกที่ว่า รวมถึงนโยบายการบัญชีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากนโยบายการบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ทำให้ข้อมูลทางบัญชีที่ให้ไว้ไม่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้อีกต่อไป

บริษัทไม่ควรใช้นโยบายการบัญชี เพื่อจัดการกับประเด็นทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่ควรดำเนินการจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพการดำเนินงานควรเลือกการสะท้อนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับนโยบายการบัญชีสำหรับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานขององค์กร ควรได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพและปรับให้ทันเวลา

แน่นอนว่าองค์กรต่างๆ ได้เลือกใหม่ นโยบายการบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระบบ เพราะต้องมีการปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม หากมีการอธิบายงบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี สามารถเข้าใจหน่วยงานจัดการธุรกิจจุดเริ่มต้นการเลือกบัญชีของนโยบายและอิทธิพลเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจความหมายของข้อมูลการบัญชีอย่างถูกต้อง

หลักการบังคับใช้ เมื่อองค์กรเลือกนโยบายการบัญชี ควรมีการรวมเข้ากับลักษณะการผลิต การดำเนินงานของตนเองและสภาพแวดล้อมการจัดการทางการเงินอย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือเมื่อเลือกนโยบาย การบัญชี องค์กรควรพิจารณาลักษณะอุตสาหกรรม ระดับการผลิตและการดำเนินงานขององค์กร การจัดการภายใน ผลการดำเนินงานกระแสเงินสดและค่าตอบแทน

ความสามารถในการชำระหนี้และปัจจัยอื่นๆ การบังคับใช้นโยบายการบัญชีเป็นการรับประกันที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายการบัญชีนั้นเล่นได้ดี การบังคับใช้นโยบายการบัญชียังหมายความว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการผลิตและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมการจัดการทางการเงิน นโยบายการบัญชีต้องตัดสินใจเลือกใหม่เพื่อให้แน่ใจว่า มีการบังคับใช้ใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่

ความเข้าใจในประเด็นนี้มีความสัมพันธ์แบบวิภาษวิธี เช่นเดียวกับหลักการความสม่ำเสมอ หลักการรวมต้นทุนและผลประโยชน์บริษัท ควรชั่งน้ำหนักความคุ้มค่าของการให้ข้อมูลทางบัญชี เมื่อมีการเลือกนโยบายการบัญชี เพราะอยู่บนพื้นฐานของการรับรองคุณภาพของข้อมูลบัญชีพื้นฐานบริษัทต่างๆ ควรเลือกนโยบายการบัญชีที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้จริง

เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานให้มากที่สุด เมื่อต้นทุนการดำเนินงานเท่ากัน บริษัทต่างๆ จะให้ความสำคัญกับนโยบายการบัญชีที่ทำให้ข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้มากขึ้น ควรยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เนื่องจากการขับเคลื่อนผลกำไร บริษัทจดทะเบียนบางแห่งจึงมีปรากฏการณ์ร้ายแรงในการปรับบัญชี โดยใช้นโยบายการบัญชีในทางที่ผิด เนื่องจากในกระบวนการสร้างข้อมูลการบัญชี นโยบายการบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นประเด็นการสร้างคุณธรรมในด้านนโยบายการบัญชีจึงมีความโดดเด่นมาก และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

การจำแนกประเภททั่วไป นโยบายการบัญชีทั่วไปรวมถึง การวัดต้นทุนการออกสินค้าคงคลังหมายถึง การปฏิบัติทางบัญชีที่องค์กร ซึ่งใช้ในการกำหนดต้นทุนในการออกสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น การวัดต้นทุนการออกสินค้าคงคลัง เพราะจะใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีอื่น การวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในภายหลังหมายถึง การปฏิบัติทางบัญชีหลังจากที่องค์กร ซึ่งได้รับการลงทุนในตราสารทุนระยะยาว

ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าองค์กรจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีส่วนได้เสีย สำหรับการลงทุนในตราสารทุนระยะยาวในกิจการที่ลงทุนหรือไม่ การวัดมูลค่าภายหลังการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หมายถึง การปฏิบัติทางบัญชีที่องค์กรนำมาใช้สำหรับการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในภายหลังในวันที่ในงบดุล ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าบริษัทจะใช้แบบจำลองต้นทุนหรือแบบจำลองมูลค่ายุติธรรม สำหรับการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในภายหลัง

สินทรัพย์ถาวรการวัดมูลค่าเริ่มต้นหมายถึง การวัดต้นทุนเริ่มต้นของสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาโดยองค์กร ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าต้นทุนเริ่มต้นของสินทรัพย์ถาวรที่ได้มา โดยองค์กรจะวัดตามราคาซื้อหรือมูลค่าปัจจุบันของราคาซื้อหรือไม่ การยืนยันสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหมายถึง รายจ่ายในโครงการวิจัยและพัฒนาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือไม่

ตัวอย่างเช่น มีค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการพัฒนาของการวิจัยและพัฒนาของบริษัท โครงการภายในรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหรือรวมอยู่ในผลกำไรและขาดทุน ในปัจจุบันเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหมายถึง การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยน ในเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน จะใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนเป็นพื้นฐาน ในการกำหนดต้นทุนของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยน หรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยน เพราะเป็นเกณฑ์ในการกำหนดต้นทุนของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

การรับรู้รายได้หมายถึง หลักการบัญชีที่ใช้ในการรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทรับรู้รายได้ บริษัทต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการโอนความเสี่ยง รวมถึงผลตอบแทนหลักของความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อ สามารถวัดปริมาณรายได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะไหลเข้าบริษัท

การรักษาต้นทุนการกู้ยืมหมายถึง บัญชีวิธีการรักษาของต้นทุนการกู้ยืมที่เห็นว่า จะใช้เงินทุนของบริษัทหรือค่าใช้จ่าย นโยบายการควบรวมกิจการหมายถึง หลักการที่นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม เช่นหลักการจัดการปีบัญชีที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย สำหรับหลักการกำหนดขอบเขตการรวมบัญชีเป็นต้น

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ ออกกำลังกาย เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ 7 ประการของการออกกำลังกาย ดังนี้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4